Sofia Väänänen 20.5.2022 14:47

Väittelytaito avartaa mieltä - diskurssianalyysistä on hyötyä jokaiselle

Muistat ehkä joskus kuulleesi diskurssianalyysistä. Harva meistä on sitä kuitenkaan päässyt hyödyntämään käytännössä. Todellisuudessa diskurssianalyysi ei ole hyödyllinen pelkästään tutkijoille, vaan ihan jokaiselle itsensä kehittämisestä kiinnostuneelle.

Valmistun tänä keväänä medianomiksi. Opinnoissani erikoistuin journalismiin ja viestintään. Opinnäytetyössäni sukelsin syvälle diskurssianalyysin saloihin, kun tutkin sen avulla, miten huumerikollisista rakennetaan henkilökuvaa mediassa. Pääsin samalla myös yhdistämään kiinnostukseni rikosjournalismia ja journalismin etiikkaa kohtaan.

Erityisesti minua kiinnostaa se, miten viestimme asioista eettisten arvojen mukaisesti ja millaiset syvälle juurtuneet yhteiskuntarakenteet vaikuttavat journalismissa. Yleinen kiinnostavuus on myös noussut keskeiseksi uutiskriteeriksi. Uutisointia tehdään myös viihteellisemmällä otteella kuin aikaisemmin. Koin ammatillisesti tärkeäksi tutkia, miten henkilökuvan rakentamista tehdään ja miten mediakentän viihteellistyminen vaikuttaa rikosjournalismiin.

Tutkimuksen tekemisessä erityisen hedelmällistä oli se, että menetelmä antoi melko vapaat kädet ja pääsin tuomaan esille omia näkemyksiäni. Työ myös kehitti väittelytaitojani, sillä esitettyjen tulkintojen tuli olla perusteltuja. Kyseessä ei suinkaan ollut yhdessä illassa toteutettu tutkimus, vaan aineiston syvällinen tarkastelu vaati huolellista paneutumista. Oli mielenkiintoista huomata, miten jo kaksi rinnakkaista merkityssuhdetta avasi mahdollisuuden tarkastella kielellisiä valintoja useasta eri näkökulmasta.

Mikä ihmeen diskurssianalyysi?

Diskurssianalyysissä ei ole kyse tieteestä, vaan faktat nähdään sosiaalisesti tuotettuina. Tämä tarkoittaa sitä, että analyysin tulkinta pohjautuu tutkijan ja aineiston väliseen vuoropuheluun. Tästä huolimatta tutkijan on esitettävä tutkimustuloksilleen todistusaineistoa. Diskurssianalyysissä ei pitäydytä pelkästään spekuloinnissa, vaan tarkoituksena on tehdä aineistojen tarkkaan analysointiin perustuvia tulkintoja kielenkäytöstä. Kyseessä ei siis ole kovin selkeärajainen tutkimusmenetelmä, vaan pikemminkin teoreettinen viitekehys, joka sallii erilaisia tarkastelun painopisteitä.

Diskurssianalyysissä eroteltavat diskurssit ovat tutkijan oman tulkinnan tulosta. Tutkimuksen raakamateriaalia voivat olla esimerkiksi artikkelit tai muut tekstit. Kaikille analysoitaville teksteille on tyypillistä se, että ne voivat olla hyvinkin moniselitteisiä ja avoimia erilaisille tulkinnoille. Tämä tekee diskurssianalyysistä hyvin poikkeuksellisen tutkimusmenetelmän, sillä tutkija pääsee vapaasti, mutta perustellusti, tuomaan esille omia näkökulmiaan ja laajentamaan ajatteluaan. Monesti tarkasteltavan ilmiön tai aiheen taustalla vaikuttavat vankat yhteiskuntarakenteet, stereotypiat ja asenteet, jotka tutkijan on osattava ottaa huomioon aineiston analyysissä.

Diskurssianalyysistä hyötyy jokainen

Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi on äärimmäisen mieltä avartava metodi, josta on hyötyä niin kahvipöytäkeskusteluihin kuin esimerkiksi sadan miljoonan tilaajan YouTube-kanavan tähdelle. Merkittävällä vaikuttajalla tai julkisuuden henkilöllä on suuri vastuu, koska pahimmassa tapauksessa voi tulla loukanneeksi miljoonia. Omien mielipiteiden esiintuominen on hieno demokraattinen oikeus, mutta kyky tarkastella ja perustella asiaa myös toisesta näkökulmasta, on arvostettavaa työssä kuin työssä.

Jokainen voi siis hyötyä diskurssianalyysiin perehtymisestä niin työssä kuin arjessa. Siinä kehittyy kyky tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta, mikä vahvistaa väittelytaitoa. Käytännössä se opettaa saamaan viestit läpi tehokkaammin sekä perustelemaan valinnat vakuuttavasti.

Suosittelen tutustumaan diskurssianalyysin kirjallisuuteen, kuten Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen teokseen Diskurssianalyysi: teoriat, käsitteet ja käyttö sekä lukemaan diskurssianalyysin avulla toteutettuja, mielenkiintoisia tutkimuksia, joita löydät esimerkiksi Theseuksesta. Jos innostuit aiheestani, opinnäytetyöni pääset lukemaan täältä.

 

Haluaisitko saada viestintäskenen tuoreimmat kuulumiset ja uutiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme täältä!